Saturday, October 27, 2012

Hertzlya Beach

Hertzlya Beach by Davide Restivo
Hertzlya Beach, a photo by Davide Restivo on Flickr.