Wednesday, February 8, 2012

Jakarta's view

Jakarta's view by Davide Restivo
Jakarta's view, a photo by Davide Restivo on Flickr.